Дифтонг - бер иҗектә рәттән ике сузык аваз килеп, авазлар системасында бер бөтен кушма берәмлек барлыкка китерү күренеше (чын дифтонглар мәс. немец телендә – au, ai, eu; ялган дифтонглар, мәс. татар телендә сузык аваз белән [й] һәм [w] артыкларының кушылмалары: беренче тартык авазлар килгәндә күтәрелмә дифтонглар, мәс. йа, йу, wа, беренче сузык авазлар килгәндә төшерелмә дифтонглар, мәс. ай, уй, аw).