Маклер - товарлар, кыйммәтле кәгазьләр, хезмәт күрсәтүләрне сату-алуда арадашлык белән шөгыльләнүче зат; ул клиентлар кушуы буенча һәм алар исәбенә гамәл кыла. Биржа маклерлары биржа хезмәткәрләре булып исәпләнәләр һәм алар биржа гамәлләренең мәгълүм бер төре буенча эш итүгә җайлашкан булалар.