Буш күплек дип математикада бер элементы да булмаган күплек атала.

Буш күплекнең билгеләнмәсе

Буш күплекнең билгеләнмәсе үзгәртү

Гадәттә буш күплек  ,   и   билгеләре белән билгеләнә.

Буш күплекнең кайбер үзлекләре үзгәртү

Теләсә кайсы A күплеге өчен түбәндәгеләр дөрес:

  • Буш күплек A күплегенең күплекчәсе булып килә:
     
  • A күплегенең буш күплек белән берләшмәсе A күплегенә тигез:
     
  • A күплегенең буш күплек белән кисешүе буш күплеккә тигез: